Hadith en gujrati lipi

1) Nabi s.a.w. : « je koy shabe qadr ne jivto rakhshe (jag she) tene aawta varas sudhi azab nahi karvama aave » (Ikbalul Aamal vo.1 p.375)

2) Imam sadik a.s. : « je koy sachi fatema s. ni olkhan hasil kari lidhi, te shabe qadr mali gay » (Biharul Anwar vol.43 p.65)

3) Hadise kudsi : « je koy mara mate koy momin ni mulakat mate jase te mari mulakat mate aavyo che » (Makaremul Akhlak p.360)

4) J.FATEMA ZAHRA S.A. : « khuda potani ita’at par sawab ane gunah par azab etla mate rakhyo che ke potana bandavo ne azab ane bala thi dur rakhe, ane jannat na taraf lay jay » (A’ayanushshia p.316)

5) NABI S.A.W. : « jyare mahe shawwal ki peli tarikh aave che to ek awaz aapnar aavaz aape che ke ay momino inam leva mate sawar na jaldi  (namaz e eid mate) jav, ay JABIR  khuda nu ina’am badshah na inam jevu nathi,  1st shawwal inam malvano divas che » (Manlayahzarahul Faqih h.no.1478)

6) Imam sadik a.s. : « shabe qadr (laylatul qadr) mahe ramzan nu dil che » (Biharul Anwar vol. 7 p. 376)

7) Nabi s.a.w. : « roza ne 4 vastuvo kharab kare che, (1) ghibat ; (2) khotu bolvu ; (3) chadi karvi ; (4) na maheram par kharab nazar karvi » (Hadiyatush Shia  p.253)

8) h. Rasule Khuda s.a.w. : « khuda te darek manas ne dushman rakhe che je dunya ne janto hoy ane aakherat thi jahil hoy » (Aayina p.7)

9) h. rasule khuda s.a.w. : « ad dhi ratre 2 raka’t namaz padhvi mara najik dunya ane je kay dunya ma che tena thi behtar che » (Bihar vol .78  p.148)

10) Imam Ja’far Sadik a.s. : « 4 time ma duva qabul thay che, (1) namaze vitr (namaze shab ni chelli rak’at)ma ; (2)  namaze subh pachi ; (3)  namaze zohar pachi ; (4) namaze maghrib pachi » (Bihar  vol.85 p.324)

11) Imam Mohammad Baqir a.s. : « roza dilo ne sukun aape che » (Mizanul hikmat  vol.5 p.466)

12) Imam Jafar Sadik a.s. : « khuda na tya eva buland darajja che ke mangya (duva) sivay  nathi mali sakta » (Uoosule Kafi vol.2 p348)

13) h.rasule khuda s.a.w. : « kamnasib ane kharb te manas che je aa mahina (Ramzan) ma potani mafi na karavi shake » (Khutb-e-Shabaniyah)

14) Imam Sadiq a.s. : « 3 kism ni  sifato jo mard ma hoy to tene jahannami kahevama kay vandho nathi, (1) zulm ; (2) darpok (buzdili) ; (3) kanjusi. Ej rite jo 3 kism ni sifato awrat (stri) ma hoy to tene pan jahannami kaheva ma kay vando nathi, (1) kharab bolvu ; (2) ghamand ; (3) fakhar » (imraze ruhani ki shanakht ki 100 alamat)

15) Imam Sadiq a.s. : « je manas namaze shab n padhe te  amaro shia ane chahva valo nathi » (dukho awr dardo ki dawa  p.21)

16) h.rasule khuda s.a.w. : « maa-bap ni khushi ma khuda ni khushi samayeli che ane  maa-bap ni narazi ma khuda ni narazi samayeli che » (Mustadrak vol.2 p.27)

17) Khuda vande karim : « ay awlade aadam ! tame mari nafarmani ni himmat kevi rite karo cho jyare ke suraj ni garmi ane garam  ret thi pan gabhravo cho » (Hadise Qudsi)

18) h. Ali a.s. : « ghani vakhat 1 gunah pan vadhare hoy che ane tena badlama hazar ita’at (nekiyo) pan ochi hoy che » (Hadiyatush Shia p.47)

19) h.rasule khuda s.a.w. : « je manas namaz ne samaysar (time) padhe to hu tena mate 3 vastuvoni zamanat law chu, (1) mavt vakhate aaram ; (2) gham ane taklif thi dur ; (3) jahannam ni aag thi najat » (Bihar v.83 p.9)

20) h.rasule khuda s.a.w. : « 4 vastu khush nasibi nu kaaran che, (1) nek patni (wife) ; (2) nek awlad ; (3) nek dost ; (4) potana shaher ma kam kaj (Hadiyatush Shia  p.252)

21) Imam Ali a.s. : « adab hasil karvu sonu (gold) bhegu karva karta behtar che » (Hadiyatush Shia hadis no. 740)

22) Imam Ali a.s. : « amara haq ne olakhvu momin mate divo che, ane saw thi vadhare aandhlo te che ke jene amari fazilato nazar n aave » (Hadiyatush Shiya p.625)

23) h.rasule khuda s.a.w. : « yad rakho ! tamara jaan ni qimat jannat che, tena thi ochi qimmat par potani jaan no sawdo  n karjo » (Hadiyatush Shia p.5)

24) h.rasule khuda s.a.w. : « jannt ni khushbu 3 manaso nahi sunghi shake, (1) ehsan jatavnar kanjus ; (2) daaru pinar ; (3) maa-bap no aaq thanar (zulm karnar maa-bap par) (Hadiyatush Shia p.129)

25) Imame zamana aj. : « namaz jevo bijo koy amal nathi ke jenathi shaytan zalil (be izzat) thato hoy » (Biharul Anwar vol.53 p.182)

26) h.rasule khuda s.a.w. : « sara ma sara nikah te che je aasan ane sada hoy, (kharchalu n hoy) » (Hadiqa-e-shia hadis no.674)

27) Imam Muse Kazim a.s. : « jyare loko nava nava gunah karva lage che je pahela nathi karvama aavya hoy toákhuda te loko par navi navi musibato mokle che je be hisab che »

28) Imam Baqir a.s. : « ilm rooh mate thambhlo (stambh) che » (ilm o hikmat vol.1 p.76)

29) Imam Ali Raza a.s. : « saro mal te che jena thi izzat sachvati hoy » (Biharul Anwar vol.78 p. 352)

30) Imam Ali a.s. : « aa dunya tamara mate hammesha rahevani jagah nathi, aa to fakat pasar thava mate che ke ahiya thi hammesha na makan (aakherat) mate saman bhego karo » (Nahjul balagah khutba no.132)

31) Imam Mohammad Taqi a.s. : « Ghana loko thi dushmani karya vagar khuda thi mohabbat nathi thati » (Biharul Anwar vol.78 p.363)

32) h.rasule khuda s.a.w. : « jani lo ke !  je koy ALI a.s. ne dost rakhse, ane temni mohabbat sathe dunya thi uoothse to farishta tena thi musafeho kare che, ane khuda na nabiyo teni ziarat kre che » (Masharequl Anwar 61)

33) Imam Ali a.s. : « qur’ane majid ma Tamara pahela je thayu , ane Tamara pachi je thase, ane te tamam ehkam je Tamne lagu pade che te badhaj bayan karvama aavela che » (Nahjul Balagha)

34) Imam Musa Kazim a.s. : « nuksan ma te manas che je zindagi no 1 kalak pan bekar pasar kare » (nazhatun nazir v tanbihul khatir halvani vol. 6, p.123)

35) Imam Ali a.s. : « ay khuda na banda ! bija ni bhulo ne bayan karva ma jaldi n kar, hoy shake ke khuda tene maaf kari didho hoy, ane potane nana eva gunah thi hifazat ma na samaj, hoy shake ke khuda e gunah thaki j azab kare » (Nahjul Balagah khutba no. 140 )

36) Imam Baqir a.s. : « insan gunah kare che to rizq (rozi) tena thi dur karvama aave che » (Uoosule Kafi vol.2 p.270)

37) Nabi s.a.w. : « jyare jumma no divas thay che to pakshi pakshiyo ne , jangli janwar jangli janwaro ne, prani praniyone awaz aape che ane kahe che ke tamne salam thay ke aaje nek divas che » (Mustadrakul wasayel vol.6 p. 65)

38) Allah subhanahu ta’ala : « mane sukh ma yad karo jethi tamne hu dukh ma yad karu » (Bihar vol.17 p.26)

39) Imam Ja’afar Sadik a.s. : « koy momin ni hajat puri karvi khudana ghar na 10 tawaf karva thi behtar che » (Kafi vol.2  p.194)

40) Allah subhanahu ta’ala : « ay farzande aadam ! tu puri zindagi dunya hasil karva ma pasar kari nakhi, aakherat hasil karvanu kam kyare karis »  (Tawret sura no.3)

41) Allah subhanahu ta’ala : « yad rakho ! Je mara faysla thi razi nathi, Ane mara imtehan par sabr n kari shake, Ane mari ne’amato par shukr n kare, Ane mari aapeli vastu par santosh n kare, Tene mara sivay bija khuda ne apnavi levo jove ane mara asman thi nikli javu joyye » (Tawret sura no.2)

42) Imam Mahdi aj. : « hu khudana nabi no chello warasdar chu, ane mara j thaki shiao ane sagavhalavo ni balavo ane fitnavo dur thase »  (Dawate Rawandi p.207)

43) h.rasule khuda s.a.w. : « Fatema maro tukdo che, je ene taklif aapi te mane taklif aapi » (nesayi, sonanul kubra no.8370)

44) Rasul s.a.w. : « Allah tena thi naraz che je fatema ne naraz kare, ane tena thi khush che jena thi fatema razi rahe »

45) Nabi s.a.w. : « tamara ma nek manas e che ke je bijane jamvanu khvrave, salam mota avaz thi kare, ane jyare loko suy rahya hoy tyare te namaz (namaze shab) padhe » (Al-Kafi vol.4 p.50)

46) Imam Sadik a.s. : « jo saman na vechay ya dikrini shadi na thati hoy to sur e fatir ayat 29 ni tilawat kare » (Zahrur Rabia p.233)

47) Bibi Zainab s.a. : « (ay Yazid) tari badhij chalaki karile, tari badhij koshish karile, ane amari dushmani ma badhij chal chali le, te chata khuda ni qasam tu amara zikrne khatm nathi kari shakto » (Khutb-e-darbare sham)

48) h.rasule khuda s.a.w. : « khuda farmave che , ay aadam ni awlad ! mara hukam ne mano ane tamari maslehat (idea) mane n sikhvado (khuda badhuj jane che ke tene su karvanu che) » (khesale saduk vol.1 p.3 – urdu)

49) h.rasule khuda s.a.w. : « insan gunahona lidhe (kkhuda taraf thi) nakki thayeli rozi thi dur rahi jay che, taqdir duva sivay biji koy vastu thi pachi nathi aavti, zindagi nek kam thi lambi thay che » (Nahjul Fasahat)

50) Imam Sadik a.s. : « drek vastu ni koy n koy bunyad hoy che, islam ni bunyad amo ahlebayt a.s. ni mohabbat che. » (Bihar  27/91)

51) Imam Sadik a.s.: « 1 dirham tena malik ne pacho aapvo khuda na najik 70 kabul hajj na barabar che » (kitab gunahane kabira-urdu vo.1 p.50)

52) Imam Zainul Aabedin a.s.: « je koy amari wilayat ane mohabbat sathe amara Qyam aj. Ni ghaybat na zamanama baki rahe to khuda 1000 ‘’badr’’ ane ‘’ohad’’ na shahido na jem badlo aape che » (Biharul Anwar vol.52 p.125)

53) Imam Aliyun Naqi a.s. : « te vakhat ne yad karo ke rishtedaro na same haso ane tamne doctor pan marva thi nahi roki sakse dosto pan faydo nahi pohchadi sake » (Biharul Anwar vol.17 p.214)

54) h. Ali a.s. : « karim (sakhi thi vadhi ne sakhi) te manas che je izzat par potana maal ne qurban kari de, ane laieem (kanjus thi vadhare kanjus) te manas che je maal mate potane qurban kari de » (fehriste ghorar o dorar aamdi p.347)

55) h. Ali a.s. : « gayan (music) nifaq (dambh) ne vadhare che ane faqiri lave che » (Mustadrakul Wasayel , bab 78)

56) h. Rasule Khuda s.a.w.: « zina thi bacho jema 6 kharabi(azab) che 3 dunya ma (1) chehranu noor khatm thay  jay che, (2) garibi ane fakiri aave che, (3) zindagi ochi thay jay che, 3 aakherat ma (1) khuda naraz thay che, (2) aakherat ma hisab sakhti sathe levama aave che, (3) hammesha mate dozakh »  ( khesal vol.1 p.320)

57) Imam Husain A. : « Zillat ni zindagi karta Izzat ni mawt bahetar che »  (Bihar Vol 44 P. 192 )

58) Hazrat rasulekhuda s.a.w. : « je koy karzdar ne ( je rakam pachi aapvani taqat nathi rakhto) time (samay) aape to drek divase khudani rah ma sadqa devano savab che » (a’ayanush shia vol.1 p.305)

59) Hazrat Ali a. : « dunyadar loko bhoknar (awaz karnar) kutra  ane fadi khanar janvar che, jya  ek, bija par bhoke (bivrave) che, ane takatvalo kamzor ne khay jay che, ane moto nana ne barbad kari de che » (Nahjulbalagah letter 31)

60) Hazrat Ali a.: « mota gunaho ma thi che ke insane potani bhul ne n jane » (Biharul Anwar vol.74 p.419)

61) Imam husain a.s. : « loko dunya tamne dago n aape kemke je koy dunya no saharo lidho tene dunya na uoommid karyo che, ane je koy dunya ni lalach kari tene dunya e mayus karel che » (Sahif e najat urdu p.278) 

62) Imam husain a.: « te qawm ne koy divas kamyabi nathi mali shakti je khuda ne naraz karine lokone khush karyo hoy » (Maqtale khawarzmi p.239) 

63) Imam zainul aabedin a.: « jyar sudhi mari zindagi tari ita’at ane farmabardari ma pasar thay mane jivto rakhje, ane jyare shaytan ni charvani (rahevani) jagya bani jay to tara naraz thava pahela ya taro gusso mara par thay te pahela mane tara taraf uoothavi leje » (Sahif e sajjadiya duva no.20)

64) H.ali a.s.: « khuda e 5 vastune 5 vastuma rakhel che.(1)izzat khudani ita’at ma (2) zillat (be izzati) khudani na farmani ma,(3) hoshyari khali pet talim  hasil karvama (4) haybat, roab namaz ma (5) dawlat , santoshi ma rakhel che » (Anware khamsa p. 488)

65) Imam ali a.s.: « je koy 4 chizo thi potane dur rakhse to potama kharabi nahi jove, koy puchyu ke mawla te kay vastu che? Imame farmavyu, (1) outaval karvi (jaldi) ; (2) talmatol(aaje, kale, pachi,…..) ; (3)potanej saro samajvu, khud pasandi ; (4) arass karvi » (Tohful oqul p.224)

66) Imam hasan a.s.: « amo ahlebayt (a.s.) ni mohabbat thaki lokona gunah khari (maaf) jay che jem ke hava thaki jhad par na panda (patta) khari jay che »  (Biharul anwar vo.44 p.23)

67) Imam ali a.s.: « 3 vastu neki na darvaza che, (1) sakhavat karvi ; (2) sari vato karvi ; (3) musibat uoopar sabr karvu. » (Biharul anwar vo.68 p.354)

68) Imam ali a.s.: « aa dunya ma tamaro bhag (hisso) etloj che jenathi tamari aakherat ne banavi shako » (Nahjul balagah lettre 31)

69) Imam hasan askari a.s.: « dunya ma evi koy bala ane musibat nathi ke jema khuda tarafthi (insane mate) ek ne’amat chupi na hoy » (Mizanul hikmat vo.1 p.487)

70) Imam ali a.s.: «  4 vastu ochi hoy to pan vadhare samjo, (1) aag ; (2) oungh –nind ; (3) bimari ; (4) dushmani » (Biharul anwar vo.14 p.264)

71) Imam hasan askari a.s.: « kudana najik thava mate faqat ratna jagine ibadat karva thij mumkin che » (Mizanul hikmat vo.8 p.111)72) Imam hasan askari a.s.: « momin ni 5 alamat che, (1) 51 rakat divas ane rat ma padhe ; (2) ziarate arbain, 40ma ni ziarat ; (3) jamna hath ma viti pehrvi ; (4) maati par sajdo karvo ; (5) “Bismillahir rahmanir rahim” mota awaz thi padhvu » (Biharul  anwar vo.95)

73) Imam hasan askari a.s.: « momin ki 5 alamat hay, (1) 51 raka’t din rat me padhna, (2) ziarate arbain padhna (3) dahne hath me anguthi padhna (4) khak par sajda karna (5) “Bismillahir rahmanir rahim” buland avaz se padhna »  (Biharul  anwar vo.95)

74) Imam hassan askari a.s.: « kudana najik thava mate faqat ratna jagine ibadat karva thij mumkin che » (Mizanul hikmat vo.8 p.111)

75) Imam hasan askari a.s.: « kudana najik thava mate faqat ratna jagine ibadat karva thij mumkin che » (Mizanul hikmat vo.8 p.111)

76) Imam sadik a.s.: « shia ne QAEME AALE MOHAMMAD a.j. khush nasib che ke gaybat na zamanama zahur no intezar kare che, ane jyare zahur thase tyare temna hukam ne qabul karse » (Kamaluddin 54/357)

77) Imam mohammad taqi a.s.: « jene badlo malvano yakin hoy te donation aapva ma motu dil rakhe che » (Oyunul akhbar vo.2 p.131)

78) Imam musa kazim a.s.: « te manas nuksan ma che je potani zindagi no 1 kalak pan bekar kare » (Nazhatun nazir v tanbihul khatir p.123)

79) Imam musa kazim a.s.: « zamin na loko tyar sudhi khuda ni rahemat na layak che jyar sudhi aapas ma mohabbat ane dosti sathe rahe , ane ek bija ni amanat ne ada kare , ane haq par amal karta rahe » (Mustadrakul wasayel vo.14 p.7)

80) Imam hasan askari a.s.: « je koy khuda ni ibadat ane bandagi kare che to khuda tena mate badhi vastuvo ne hukam mannar banavi de che, ( darek vastu tena mate hukam mane che » ( Biharul anwar vo.68 p.184 )

81) Imam mohammad baqir a.s.: « rasulekhuda s.a.w. farmavyu ke je koy 3 vakhat aa  padhe , BISMILLAH HIRAHMANIR RAHIM LA HAWL WALA QUWWAT ILLA BILLAHIL ALIYIL AZIM, khuda 99 jat nib ala dur kare che » (Rawzatul kafi  hadis 89)

82) Imam hasan askari a.s. : « 2 VASTU THI MOTI BIJI KOY VASTU MOTI NATHI, (1) IMAN ALLAH PAR ; (2) MOMIN BHAI NE FAYDO POHCHARVO » (TOHFUL OKUL P.489)

83) IMAM JA’FAR SADIK A.: « JE KOY PANI PIVE TO IMAM HUSAIN A. NE YAD KARE, ANE TEMNA QATIL UOOPER LA’NAT MOKLE, TO KHUDA TENA MATE 

100 000 NEKI LAKHE CHE, 

100 000 BURAI KHATM KARE CHE, 

100 000 DARAJJA BULAND KARE CHE,

ANE QAYAMAT NA DIVASE KHUDA TENA NOORANI CHEHRA SATHE BOLAVSE » (Masnad Imam hasan a. vo.3 p.8)

84) IMAM ALI A.: « jahil thi dosti todvi, akkal mand thi dosti karva barabar che » (Wasiyat Imam ali a.)

85) SALMANE MOHAMMADI Riz. : « JO MUSALMAN ALI A. NI BAY’AT (RASULE KHUDA S. PACHI ) KARI HOT TO KHUDANI RAHMATO ANE BARKATO CHARO TARAF THI NAZIL THAT ANE DAREK RITE KAMIYABI ANE SARDARI NASIB THAT » (ABDULLAH IBNE SABA VO.1 P.209)

86) Hazrat rasule khuda s.a.w.: « loko ma lachar ane majbur te manas che ke je khuda thi duva na kari shake, ane kanjus manas te che ke je salam karvama kanjusay kare » (Amali tusi vo.1 p.87)

87) « 4 vastu neki na khazana che, (1) hajat ne chapavu ; (2) sadkane chupavine devu ; (3) bimarine chupavu ; (4) musibat ne chupavu » (Amali sheik saduk) 

88) HADIS, IMAME ALI RAZA A. : « 3 SIFATO JYAR SUDHI MOMIN MA NA AAVE TYAR SUDHI HAQIQI MOMIN KAHEVATO NATHI, (1) KHUDA NI SUNNAT,  LOKO NA RAZ NE CHUPAVU, (2) RASUL NI SUNNAT, LOKO NI KHIDMAT    KARVI, (3) IMAMO NI SUNNAT,   MUSIBATO MA SABR KARVU » (UOOSULE KAFI VO.2 P.241)

89) H.RASULE KHUDA S.A.W.: « INSAN NI SALAMATI ZABAN NI HIFAZAT KARVA MA CHE (BOLVAMA DHYAN RAKHVANU  CHE)» (TOHFUL OQUL P.298)

90) IMAM JAWAD A. : « JE MARI FOY (FATEMA A.) NI ZIYARAT QUM MA KARI TENA MATE JANNAT CHE » (KAMILUZ ZIARAT P.324)

91) Imam ali a.s.: « khuda ni aa amuk ne’amato ne na bhulo, 

(1) tandurasti ; (2)takat ; (3)samay hovo ; (4)javani ; (5)khush hali (sara divaso) aa badhi ne’amato thi aakherat ne talab karo » (Tafseer e safi vo.2 p.275)

92) H.ali a.s. : « je manas bija ni bhulo ni talash ma hoy che to khuda vande aalam loko na dil ma thi teni mohabbat khatm kari de che » (ghararul hakam p.683)

93) Nabi s.a.w: « ay abuzar potani uoomr (zindagi) ne vaparvama dirhamo dinar thi pan vadhare kanjusi karjo, (time ne bekar java na dejo) »

94) Imam mohammad baqir a.s.: « HAYA (sharam) ane IMAN ek bija na sathe jodayela che, jo ek rukhsat thay jay to biju pan chalyu jay che» (Imam mohammad baqir a.s.-allama razi ja’afar naqvi)

95) Imam ali a.s.: « Aakherat mate kharab ma kharab saman khudana bandavo par zulm karvo che » (hikmat 221)

96) Imam ali raza a.s.: « Jo koy momin thi ghadeer na divase mulakat kare to khuda teni qabr ma 70 noor dakhal karshe, qabr ne paholi (moti) karshe, har roz 70000 farishta teni qabr ne jova aave che ane jannat ni khushkhabri aape che »  (IQBALUL A’AMAL 778)

97) Imam ali oun naki a.s.: « Nakami wato pagalo mate time pass ane nadaano nu kam che » (Anwarul bahiyah)

98) IMAM SADIQ A.S.: « AKKAL TENE KAHEVAY KE JENA THI KHUDA NI IBADAT KARVAMA AAVE ANE JANNAT HASIL KARVA MA AAVE » (UOOSULE KAFI VO. 1  BABE AQL O JAHL)

99) Janabe fatema Zahra s.a.: « ame khuda ane teni makhluk na vachma rabt (vasilo) chiye » (Dalayelul imamiya p. 32)

100) Nabi s.a.w. :jani lo ke aa Husain (a.s.) jannat ma dakhl thava mate davazavo ma no ek darvazo che, je temna thi dushmani krse Allah tena mate jannat ni khushbu haram kari dese, (safinatul bihar vo.1 p.257)

101) Imam Mohammad Taqi a.s.: Ghana loko thi dushmani karya vagar khudathi mohabbat nathi hasil thati, (biharul anwar vo.78 p.363)

102) Nabi s.a.w. : je koy imam vagar mari jay to teni mawt jaheliyat ni mawt che,(Masnade ahmad vo.4 p.96)

103) Nabi s.a.w.: Qayamat ni zamin aag thi bhareli che, MOMIN na sivay koy na matha pr chayo nahi hoy, ane te chayo teno sadko hase, (wasayelushshia – hadis 12258)

104) Nabi s.a.w.: je  janto hoy ane tena pr amal n kare ane potana ilm thi faydo n uoothave tena pr qayamat ma saw thi vadhare azab hase, (bihar vo.2 p.38)

105) Imam Sadiq a.s :á dariya no koy padosi nathi hoto, raja no koy dost nathi hoto, tandurasti ni koy kimmat nathi, ketli evi neamato che jene insan nathi janto, (biharul anwar vo.100 p.99)

106) Imam Hasan Askari a.s.: jhaghdo – ladaay na kro, tenathi izzat khatm thay jase, (tohful oqul p.516)

107) Imam Mahdi aj. : je manas khuda na kaam mate mehnat kare che to khuda tena kaam ma madad kare che, ( bihar vo.51 p.331) 

108) Imam Mahdi aj. : Jo tame aapas ma ek bija mate khuda pase mafi  n chahta hot to zamin par badha khatm thay ,jat, (dalayelul imamah p.297)

109) Imam Hasan a.s.: amari mohabbat awlade aadam na gunaho ne evi rite khatm kari de che jem ke jhad  (tree) par na paan ne hava khatm kari de che, (biharul anwar vo.44 p.24)

110) Imam Hasan a.s.: dunya mate e rite kam karo ke hammesha rahevanu che ane aakherat mate e rite amal karo ke kal j marvanu che, ( biharul anwar vo.44 p.139)

111) Imam Ali a.s. : moto martabo melavva mate potana watan thi dur safar mate jav kem ke safar karvama 5 fayda che: gham dur thay che, rozi male che, ilm ane adab hasil thay che, ane mota manaso na sathe beswano mawko male che,    (mustadrakul wasayel vo.8 p.115)

112) Imam Mohammad Baqir A.S.: Khuda ni qasam, sacha manas thi halal ane haram ni 1 hadees sambhalvi te badhi vastu thi bahetar che jena par suraj nkle ane dube che, (mahasin vo.1 p.227)

113) Imam Raza a.s : sav  thi pahela je amal no hisab leva ma aavse te namaz che, jo namaz qabul to baki aamal qabul, jo namaz qabul na thay to baki aamal pan qabul nahi tahy ,  (mustadrakul wasayel vo.3 page. 25)

114) Imam Ali Raza a.s.: sakhi (sakhavat karnar) khuda , loko ane jannat ni najik hoy che,Ane kanjus khuda, jannat ane loko thi dur hoy che, (mustadrakul wasayel vo. 1 p.507)

115) Imam Sadiq a.s.: jena pase sharam nathi tena pase iman pn nathi (wasayelush shia vo. 2 p.223)

116) Imam Zainul Abedin a.s.: te lazzat (maza)áke jena pachi dozakh ma javu pade tema koyákhubi nathi, (bihar vo.78 p.159)

117) Khuda thi quran vishe darta rahejo, tana par amal ma bija loko evu na bane ke Tamara thi aagal nikli jay,Allah thi namaz vishe darta rahejo, kem ke namaz deen no sutun che,ane Allah na ghar vishe tena thi daro, jyar sudhi jivta raho tene khali n rakhjo, jo tene muki deso to tame jova layak pn nahi raho,( be izzat thay jaso), ( nahjul balagah) 

118) Imam Hasan a.s.: potana ilm ne bija ne ta’alim aapo, ane bija na ilm thifaydo uoothav, (Biharul anwar v.78p.111)

119) Imam Hasan a.s.: amari mohabbat awlade aadam na gunaho ne evi rite khatm kari de che jem ke jhad  (tree) par na paan ne hava khatm kari de che, (biharul anwar vo.44 p.24)

120) Imam Hasan a.s. thi sawal puchvama aavyo, kanjusi kone kehvay ? jekay potana pase che tene sharaf ane izzat samje, ane je kay infaq (khuda niraah ma kharch) kare tene khatm thay gayo samje,á (tohful oqul p.227)

121) Nabi s.a.w.: Agar loko mahe ramzan ni fazilat ne janta hot to tamanna kart ke pure varas ra ramzan rahe, ( bihar vo.14 p. 348p)

122) Imam Ali a.s. : Allah no zikr karo tenathi dilo ne noor male che, (ghararul hakam – zikr) 

123) Imam Zainul Abedin a.s.: tamam vakhan te allah mate che je potana neki na rastavo ma thi ek rasto potana mahinane banavyo, je ramzan no mahino che, roza no mahino che, ane ratre qayam ( ibadato ) no mahino che ( sahif e sajjadiyah – duva no. 44 )

124) Hazrat Rasule Khuda s.a.w.: dunya tyar sudhi khtm nahi thay jyar sudhi arab no malik mari ahlebayt ma thi te manas n bani jay, jenu nam maru nam che,,(sahih tirmizi vo.4 bab – ma ja’a fi lil mahdi)

125) H.Rasule Khuda s.a.w.: Qayam (aj.) mara dikravo ma thi che, teni sunnat te mari sunnat che, loko na darmiyan mara deen ane shariyat ne felavse,ane Allah ni kitab taraf bolavse,(biharul anwar vo.51p.73)

126) Imam Mohammad Baqir a.s.: 4 neki je koy karse khuda tene jannat ma makan aapse, (1) , yatim ne saharo aapvo, (2) kamzoro sathe meharbani krvi, (3) , maa-bap sathe neki karvi, (4) potana kamzoro (gharvala – kaam vala) thi naram vartav karvo. (sawabul aamal p.298)

127) Imam Ali a.s. : Imam Mahdi aj. kharab kirdar jajo (justis) ne dur karse, zalim badshaho ne hatavi dese, ane zamin par thi zulm ne dur karse, ane adl o insaf ne kayam karse, (biharul anwar vo.51 p. 120)

128) Imam Mohammad Baqir a.s. : agar koy laaparvahi na lidhe namaze jama’at ma n jay, jyare ke te n bimar hoy, ke n to koy taklif hoy to teni namaz qabul nathi, (mustadrakul wasayel vo.6 p.450)

129) Imam Zainul Abedin a.s. : khuda taraf thi aava vali musibato par razi rahevu yakin na buland darajjama thi che, (mustadrakul wasayel vo.2 p.413)

130) Imam Husain a.s.: te qawm kamyab nathi thay sakti je insano ni khushi mate khuda ne naraz kare, á(tarikhe tabri vo.1 p.239)

131) H.Rasule Khuda s.a.w. : sha’aban maro mahino che, ane ramzan ALLAH no mahino che, je mara mahinama roza rakhse hu teni qayamat ma shafa’at karis, (bihar vo.94 p.83)

132) Imam ali raza a.s.: je potana gunaho no kaffaro aapvani takat n rakhto hoy te MOHAMMAD O AALE MOHAMMAD pr vadhare salwat mokle, kem ke vadhare salwat padhva thi gunaho khatm thay jay che, (JAMEUOOL AKHBAR fasl 28)

133) Imam Ali Raza a.s.: loko thi dushmani krva thi bacho kem ke dushmani thi chupi vato zaher thay che aneá izzat khatm thay jay che, ( masnad imame raza vo. 1áp.274) 

134) Imam Kazim a.s.: momin vato ochi ane amal (kaam) vadhare kare che, Munafiq vato vadhare ane amal(kaam) ochu kare che,(tohful oqul p.397)

135) H. Rasule Khuda s.a.w. : aa (ALI a.s.)  dunya ane aakherat ma sardar che, (amali shekh mufid majlis 2 p.43)

136) Imam Mahdi aj. : ame tamari dekh rekh ane sambhal rakhvama kmi nathi karta, ane tmari yad ne kyare y nthi bhulavta, jo ame aam n krt to tamara pr balavo nazil that ane dushman tamone halak kari det, (ehtejaj v.2 p.323)

137) Imam Ali Raza a.s.: kamzor ni madad karvi sara ma saro sadko che,(tohful oqul p.810)

138) H.Rasule Khuda s.a. : ame te ahlebayt chiye ke jena thi khuda e drek buray ne dur rakhel che, bhale te zaher ma hoy ke pachi chupi hoy. (al firdaws 1 p.54/144)

139) Nabi s.a.w.: momin ni kitab no vishay Ali ibne abi talib a.s. ni mohabbat che, ( tarikhe baghdad vo.4 p.410)

140) Imam Mahdi aj. : ame tamari badhi j halat ne janiye chiye, amara thi tamari koy vastu chupi nathi,  (biharul anwar vo. 52 p.175)

141) Imam Mohammad Taqi a.s.: jeá neamat no shukr ada n karvama aave te eva gunah na jem che je maaf nahi karvama aave (ghorarul hakam v dorarul kalim vo. 6 p.170)

142) Imam Kazim a.s.: ay Hesham ! jeni zaban (jibh) sachi hoy to teno aml pn sacho che, (tohful oqul p.388)

143) Imam Ali a.s. :  lambi (vadhare) tamannavo thi aakherat bhulay jay che,( akhlaq dr quran vo.3 p.188)

144) Imam sadiq a.s. : badha loko thi potani hifazat mate “BISMILLA HIR RAHMANIR RAHIM awr QULHO VALLAHO AHAD” jamni (wright) – dabhi (left) taraf ane aagal – pachal, uooper ane niche padhe (kafi v.2 p. 624)

145) Imam Aliyun Naqi a.s. : Dunya ma loko dawlat thi olkhay che parantu Aakherat ma krela kamo thi ,(a’ayanush shia vo.2p.39)

146) Imam Musa Kazim a.s.: agar koy mahe rajab ma 1 divas rozu rakhe to jahannm ni aag 1 varas na rasta ni duri sudhi chali jay che, ane jo 3 divas rakhe to jannat zaruri bani jay che, (mafatihul jinan)

147) Imam MohammadBqqir a.s.: potana kaam ma tenathi mashvaro karo ke je khuda thi vadhare darto hoy,(tohful oqul p.293)

148) Allah subhanahu ta’ala: yad rakho ! Je mara faysla thi razi nathi,Ane mara imtehan par sabr n kari shake,Ane mari ne’amato par shukr n kare,Ane mari aapeli vastu par santosh n kare,Tene mara sivay bija khuda ne apnavi levo jove ane mara asman thi nikli javu joyye,(tawret sura no.2)

149) Imam Mohammad Baqir a.s. : je khuda ni nafarmani (gunah) kare che tena pase khuda ni m’arefat nathi,  ( tohful oqul p.294)

150) Imam Ali a.s.: jyare niyyat kharab thay to barkat khatm thay jay che, (ghararul hakam hadis 6228)

151) Imam Mahdi aj. Binte Rasuls.a. ( fatema zahra) mara mate saru model che, ( biharul anwar vo. 53 p. 180)

152) H.Rasule Khuda s.a.w. : bachcha mate teni maa na dudh thi vadhare saru dudh koy nathi,  ( oyune akhbaru reza -urdu- vo.2 p.90)

153) Imam Ali A.S. : haya (sharam) burai thi bachave che, (ghararul hakam v doraril kalim, hadis 1393)

154) H.Rasule Khuda s.a.w. : 3 vastu thi vasvaso (kharab vicharo je shaytan taraf thi hoy) aavi shake che, 1 mati ne khavu, 2 nakh ne danto thi kapva, 3  dadhi ne chavvu. (hadiyatush shia p.172)

155) Imam Mahdi aj. : jo amara shia (khuda te loko ne ita’at karvani tawfik aape) potana vayda ne puro karvama koshish krte to amari mulakat ma modu n that, ane amari ziarat jaldi j nasib thay jat, ( biharul anwar vo. 53 p.177)

156) Imam Mohammad Baqir a.s. : Haya & Iman banne sathe sathe che, jo tema thi ek chalyu gayu to biju pn chalyu jase   (biharul anwar vo.78 bab 22 rivayat 5)

157) Imam Musa Kazim a.s.: kamzor ni madad krvi sara ma saro sadqo che,(tohful oqul p.414)

158) Imam Mahdi aj. : Jo tame aapas ma ek bija mate khuda pase mafi  n chahta hot to zamin par badha khatm thay jat, (dalayelul imamah p.297) 

159) Imam Mahdi aj. : zamin kyare pn hujjate khuda (imam) thi khali nahi raheshe, chahe te hujjat (imam) zaher ma hoy ke pachi ghayab hoy, (biharul anwar v.53 p.191)

160) Nabi s.a.w. Jibril thi farmavyu ke je mara Husain ni ziarat karshe teno su sawab che? Jibril farmavyu , 1000 haj ane 1000 uoomra je app na sathe anjam aapya hoy, tyare nabi s.a.w. muskuravya, (biharul anwar v. 98 p.44 )

161) Imam Jafar Sadik a.s.: Musalman ni Musalman bhai ni hajat ne puri karva mate javu, 70 khan e kaba na tawaf thi bahetar che, (wasayelush shia v.2 p.524)  

162) Nabi s.a.w. : parhezgar ni 3 nishani che, 1 amal ma nikhalasta, 2 ochi tamanna,3 khali samay thi faydo uoothave, (mizanul hikmah, bab taqwa)

163) Nabi s.a.w. : kharab ma kharab insan te che ke jena mate loko ne taklif pahoche, ane tena thi vadhare kharab te insan che ke jena dr (bik) thi loko teno ehteram kre, (bihar vo.72 p. 281)

164) Nabi s.a.w.: Fatema Mohammad ni dikri che, te maro tukdo che je tene taklif aapi te mane taklif aapi ane je mane taklif aapi te khuda ne taklif aapi,  ( mahajjatul bayza v.4 p/210)

165) Nabi s.a.w. : mne Jibril a.s. khabar aapi che ke tamam nek loko ma mek te che je ALI a.s. thi mohabbat kare mari zindgi ma ya mari mawt pachi, ane khrab te che je ALI a.s. thi mari zindgi ma ya mawt pachi dushmani kare, ( ghayatul maram p.581)

166) Imam Hadi a.s.: dunya bazaar (market) che jema amuk loko aakherat mate faydo melve che ane amuk loko nuksan .  (a’ayanush shia p 39)

167) Imam Jawada.s.: jo Jahil khamosh rahe to loko ma ikhtelaf n thay.   (biharul anwar vo.75 p.81)

168) Imam Mahdi aj. : ame tamari dekh rekh ane sambhal rakhvama kmi nathi karta, ane tmari yad ne kyare y nthi bhulavta, jo ame aam n krt to tamara pr balavo nazil that ane dushman tamone halak kari det, (ehtejaj v.2 p.323)

169) Imam Ali a.s.: gunaho ne muki devu tawba karva karta aasan che,( uoosule kafi v.4p.188)

170) Imam Ali a.s.: Ay Komel ! jyare aa duva komel ne tame sikhi lo to har shabe jumma ya har mahine ya varas ma 1 vakhat ya km se km zindagi ma 1 vakht jarur padhjo,aa duva ne padhva thi dushman na nuksan thi bachso, tamari ghayb thi madad karvama aavse, ane rozi ma vadharo karvama aavse, ane tamara gunah maaf rvama aavse, (sharh e duva e komel aga ansariyan)

171) Bibi ZAINAB s.a.: (ay yazid) jetli makkari karvi hoy kari le, jetli koshish krvi hoy kari le, KHUDA NI QASAM tu amara zikr ne khatm nhi kari shakis, (khutb e zainab s.a.darbare yazid )

172) Nabi s.a.w. : mari ane mara ahlibayt ni mohabbat 7 sakht jagah ma kaam aavse, (1) mawt na vakhte ,(2) qabr ma ,(3) qabr thi bahar nikalti vakhate , (4) nam e aamal na samaye , (5) hisab na samye,( 6) mizan na samye, (7 )pule sirat par. ( amali saduk urdu p.19 mjlis 3)

173) Imam sadiq a.s.: je koy namaze jumma padhi ne pacho fare to tena gunaho maaf thay gaya che,  (daayemul islam v.2p.179)

174) Imam Jawad a.s. : je koy 3 vastu no khayal kare tene pachtavo nahi thay, 1 jaldi thi bachvu, 2 mashvero karvo, 3 ALLAH par bharoso, ,( masnadul imamul  jawad 247)

175) Imam Mahdi aj. : mara thaki  zamin na rahevasiyo mate amaan ane shanti che,  jem ke aasman valo mate sitara (stars) shanti ane amaan nu sabab che, (biharul anwar v.53 p.181)

176) Imam Mohammad Baqir a.s. : jo loko ne khabar hot ke ziarate imam husain a.s. ma ketli fazilato che to ziarat na shawq ma potani jaano ne qurban kari det (sawabul aamal p.319)

177) Imam Sajjad a.s.: bahuj vadhare ajab thav chu te na uoper ke je aa khatm thnar dunya ma lagelo che ane jya hammesha rahevanu che tene muki didhu che,(biharul anwar v.42:14/7)

178) Imam Jawad a.s. : khuda pr bharoso krvo drek kimti vastu thi vadhare kimti che, (biharul anwar vo.5 p.14)

179) Nabi s.a.w. : 40 manso sathe mali ne DUA kare to khuda temni DUA  kabul kare che, jo e loko koy pahad (mountain) ne hatva mate DUA kare to te pan hati jay che (mustadrakul wasayel vo.5 p.239) 

180) Imam Ali ubnul Husain a.s.: Rahat ane aaram dunya ma dunyavala mate nathi, Rahat ane aaram jannat ma che ane te jannatiyo mate che, (tafseere namuna URDU v.26 p.258)

181) Imam Mahdi aj. : mari ghaybat ma marathi faydo uoothavo evi rite che ke jem vadalo na pachal chupayela suraj thi faydo uoothava ma aave che, (kamaluddin v.2p.485)

182) Janabe Fatema Zahra s.a. : MOMIN thi hasi ne mulakat karvi jannat ma dakhal thava nu karan bane che, (biharul anwar v.75 p.401)

183) H.Rasule Khuda s.a.w.: jo tama bagh (gardens) ni pen banavama aave, ane tamam dariya nu paani sahi (ink) bani jay, ane tamam jinnat hisab karnar hoy, ane tamam insan lakhnar hoy to pn ALI ibne ABITALIB a.s. ni fazilato ni koy ganatri nathi kari shaktu,    (biharul anwar v.38 p.197)

184) Imam Ali a.s.: Tamara pet ne janvaro nu qabrastan n banavo, (vadhare gosht n khavo) (biharul anwar v.41 p.148) 

185) Imam Ali Raza A.S.: Jyare kaam ma hoy ane namaz no time thay jay to tamaru kaam namaz thi dur n kre, (mustadrakul wasayel h.14579)

186) Imam Sadiq a.s.: Jannat ma ek evo darajjo che je saharir (body) ni bala ane musibato vagar nathi mali shakto, (kafi v.2 p.255)

187) Imam Hasan a.s.: potana Ilm ne bija ne ta’alim aapo, ane bija na Ilm thi faydo uoothav,(Biharul anwar v.78 p.111)

188) Imam Hasan a.s. thi sawal puchvama aavyo , Maaldar manas kone kahevay ? ena pase  je kay che tena par khush rahe, bhale pachi ochuj kem na hoy, (tohful oqul p.227)

189) Imam Hasan a.s. thi sawal puchvama aavyo, kanjusi kone kehvay ? je kay potana pase che tene sharaf ane izzat samje, ane je kay infaq (khuda ni raah ma kharch) kare tene khatm thay gayU samje,á (tohful oqul p.227)

190) Imam Ali a.s.: Musalman ej che ke jena hath ane zaban thi tamam Musalman hifazat ma rahe,…….musalman ne bija musalman ne taklif devu jayez nathi, (nahjul balaghah khutba no.167)

191) Imam Mahdi ajj. : hu nabi s.a.w. no chello varasdar chu, ane khuda mari (barkat thi) amara khandan ane amara shiyavo thi balavo ne dur kare che,(kamaluddin v.2 chep.43)

192) H.Rasule Khuda s.a.w.: je koy sawar kare ane musalman na kamo ni fikr n kare te musalman nathi, (uoosule kafi)

193) Imam Ali a.s.: Iman tyar sudhi puru nathi thatu jyar sudhu khuda jena thi dosti rakhe che dosti na kare, ane jena thi dushmani rakhe che tena thi dushmani na rakhe, (sharhe nahjul balaghah v.18 p.51)  

194) Imam Jafar Sadiq a.s. : agar koy janva chahe ke teni namaz qabul thay che ke na, to  te potama nazar kare ke namaz tene buray thi dur karel che ke na, jetlo buray thi dur rahyo tetli namaz qabul thay che, ( almizan v.16 p.138)

195) Nabi s.a.w.: hu ane Ali (a.s.) aa uoomat na Bap chiye, je amone olkhi lidha te khuda ne olakhyo, je amaro inkar karyo te khuda no inkar karyo, (biharul anwar v.26)

196) Nabi s.a.w.: je koy Yahudi , Isai , Majusi , Musalman ya koy pan awrat sathe Zina kare to khuda teni qabr ma jahannam na 3,00,000 darvaza kholi de che, tema thi jahannami sanp & vinchu (scorpion) nikli ne taklif aapse, (biharul anwar v.73 p.361)

197) Imam Mohammad Baqir A.S.: Momin mate zaruri che ke bija momin na 70 mota gunaho ne chupave, (nawaderul ahadis v.1p.70)

198) Imam Ali a.s.: Nmaz shaytani hamla thi bachva mate sav thi saro killo che, (ghararul hakam hadis 3343)

199) Imam Sadiq a.s.: agar koy chahe ke teni jagah jannat ma hoy to tene ziarate imam husain a.s. tark n kare,  ( mustadrakul wasayel vo.10 p.253 )

200) Imam Ali a.s.: kamyabi mate savthi moti aafat aalas (susti) che, (ghararulhakam h.3968)

201) H.Rasule khuda s.a.w. : munafiq (dambh) ni 3 nishani che, :  (1) khotu bolvu ; (2) vayda ne puro n karvo ;(3) amanat ma khayanat karvi, (sahih muslim kitab iman h.89)

202) Imam Hasan a.s.: dunya mate e rite kam karo ke hammesha rahevanu che ane aakherat mate e rite amal karo ke kal j marvanu che, ( biharul anwar vo.44 p.139)

203) Imam Hasan Askari a.s.: je rizq ne hasil karva mate (kaam) khuda taraf thi nakki karvama aavelu che  te tane wajib kam thi nathi roktu,  (biharulanwar v0.75 p.374)

204) Imam Hasan Askari a.s.: momin bija momin mate barkat ane rahmat nu karan che, ane kafir mate dalil ane hujjat che, (tohful oqulp.489)

205) Nabi s.a.w. : darek insan no dost teni akkal che ane dushman teni agnanta,(masnade imame reza a.s. vol. 1 p.3)

206) Imam Ali Raza a.s.: manas ne potani olkhan hasil karvi akkalmandi ni nishani che, (masnade imame reza a.s. vol.1 p.15)

207) Imam Ali a.s. : ay loko ! dunya ma jo aayojan(PROGRAM) na hoy to koy jat ni bhalay nathi, (al hayat vo.1p.304)

208) Imam Ali a.s. : je koy 3 namaze juma musalsal vagar karane n padhe to teni ganatri munafik ma thay che, (mustadrakul wasael vo.1 p.407)

209) Imam Sadiq a.s.: je manas potana padosi ne taklif aape tena par la’nat la’nat che,(bihar vo.71p.152)

210) Imam ali raza a.s. : jo koy momin ni qabr par 7 vakhat « sur e qadr » padhvama aave to padhnar ane qabr valana khuda badha gunah maf kare che, (man la yahzrul faqih vo.1 p.115)

211) Imam Husain a.s.:khudani evi ibadat kare jevo khuda no haq che to khuda teni badhi uoomido thi vadhare aapse ane zarurato ne puri karshe (farhangejame sukhnane imam husain a.s. 837)

212) Imam Sadiq a.s.: sara akhlak rozi ma vadharo kare che,(mishkatul anwar fi ghararil ahkam-bab-5)

213) Imam Zainul Abedin a.s.: te lazzat ke jena pachi dozakh ma javu pade tema kay bhalay nathi, (bihar vo.78 p.159)214)Bas du formulaire

214) Nabi s.a.: darek insan no dost teni aqqal che ane  dushman teni jehalat (agnanta) che,,(masnade imame reza a.s. vol. 1 p.3)

215) Imam Ali a.s.: tame khuda ne darek jagah yad karo ke te drek jagah Tamara sathe j che,( Irshadate msumin a.s. dar tafsiril imamil mobin  p.30)

216 ‘Bijavoni nani nani vato no khyal rakhvathi moti moti mohabbato no janam thay che,’‘zindgi no aapra par ketlo moto ehsan che ke te fakat ek  vakhat modhu fervi le che, ’Amuk loko aankho na jem hoy che jo sathe hoy to andharama pan rasto mali jay che,’‘thokar te j khay che je rasta na paththar nathi hatavto,

217) Imam Ali a.s. : tamara iman ne sadka thi hifazat karo, tamara mal ne zakat aapi ne hifazat karo, tamari balavone duva thi dur karo,  (nahjulbalagah hikmat 138)

218) H.Rasule khuda s.a.w. : nana gunah taraf nazar n kar balke e jo ke kono gunoh kari rahyo che, (majmua e waram vo.2 p.53)

219) H.Rasule khuda s.a.w. : majur (kam karnar) ni majuri ochi aapvi gunahe kabira che, (mizanul hikmah VO.1 p.38)

220) Imam Sadiq a.s.: neki ane sara akhlak ghar ne aabad kare che ane zindagi ne vadhare che,(uoosule kafi vo.2 bab husnul khulq)

221) H.Rasule khuda s.a.w. : majur (kam karnar) ni majuri ochi aapvi gunahe kabira che, (mizanul hikmah p.38)

222) Imam Sadik a.s.: je ghar ma gayan vagadvama aave te achanak mawt ane taklifo thi bachi shakto nathi, ane  n duva qabul thay che ane n to ghar ma (rahmat na) farishta dakhal thay che, (wasayelush shia vo.12 p.225)

223) Imam Hasan a.s.: amari mohabbat insan na gunaho ne evi rite khatm kari de che jem ke jhad  (tree) par na patta ne hava khatm kari de che, (biharul anwar vo.44 p.24)

224) H.Rasule khuda sa.w.: shaytan pahelo che je gayan gava ni sharuvat kari, (wasayelush shia vo.12 p.225)

225) Imam Ali a.s.: drek manasá par ehsan karo jethi tena sardar (hakim) bani jav, (bihar 77 p.421)

Proposé par Cheick Rizwanali Palsania

z

Orateur

j

Catégories

Date

18 décembre 2019