Comptine en Gujarati : Souy ja

Comptine en Gujarati : Souy ja (Audio mp3 + paroles)

sur l’air de “Fais dodo Colas mon p’tit frère”

 

Souy jà, Ali màr bayyà

Souy jà, Allàh tàri diyàne ràkhsse

 

Allàh hamesh ayà tse

Jya pan tou jày tse

Tàri hifàzate karsse

Tàri madad karsse

Tou Allàh no piyàro tse

I tane tsàhe tse

Mamà kartà pan vadàre

I ethlo dàyo tse

 

À nàni àkh ne pek kar

Ane Allàh ne yàd kar

Tàrà hàth ne baland kar

Ane tàri douà kar

 

Le Nabi Moussà no dàkhlo

Je nadi mà tartàtà

Eni mà ne pàtsà mayrà

Allàh ene batsàyvo